menu

PhD disertation themes – how to start?

Institute of Physics offers several PhD positions every year in a few doctoral degree programs. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Possible topics for Your study can be found below. As a first step, it is best to contact the potential supervisor who will provide you with the most qualified answers to the topic, tasks and position requirements.

Theoretical and mathematical physics (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Quantum oscillations in external fields
  (Kvantové oscilácie v externých poliach)
 2. Gendiar, Andrej: Quantum universe – formulation of physical space
  (Kvantový vesmír – formulácia fyzikálneho priestoru)
 3. Gendiar, Andrej: Quantum mechanics in the language of tensor networks
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí)
 4. Kalinay, Pavol: Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems
  (Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch)
 5. Nagaj, Daniel: Quantum Hamiltonian complexity
  (Quantum Hamiltonian complexity)
 6. Nagaj, Daniel: Quantum optimization
  (Kvantová optimalizácia)
 7. Plesch, Martin: Thermodynamics of quantum particles
  (Termodynamika kvantových častíc)
 8. Šamaj, Ladislav: Statistical mechanics of Coulomb systems
  (Štatistická mechanika coulombovských systémov)
 9. Ziman, Mário: Quantum information structures in space-time
  (Kvantové informačné štruktúry v priestoročase)
 10. Ziman, Mário: Quantum thermodynamics
  (Kvantová termodynamika)
 11. Ziman, Mário: Sequential hypothesis testing
  (Testovanie sekvenčných hypotéz)

To top

Physics of condensed matter and acoustics (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil:
  (Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov)
 2. Boháč, Vlastimil:
  (Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti)
 3. Butvinová, Beata:
  (Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti)
 4. Gmucová, Katarína:
  (Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom)
 5. Ivančo, Ján:
  (Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb)
 6. Krajčí, Marián:
  (Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov)
 7. Krajčí, Marián:
  (Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov)
 8. Lányi, Štefan:
  (Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni)
 9. Mihalkovič, Marek:
  (Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr)
 10. Nádaždy, Vojtech:
  (Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality)
 11. Nádaždy, Vojtech:
  (Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku)
 12. Štich, Ivan:
  (Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu)
 13. Štich, Ivan:
  (Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne)
 14. Štich, Ivan:
  (Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov)
 15. Švec, Peter:
  (Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 16. Švec, Peter:
  (Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 17. Švec, Peter:
  (Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co)

To top

Quantum electronics, optics and optical spectroscopy (4.1.4)

 1. Majková, Eva: Low-dimensional nanomaterials with interesting optical properties
  (Nízkorozmerné nanomateriály so zaujímavými optickými vlastnosťami)
 2. Šiffalovič, Peter: Study of Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  (Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu)

To top

Nuclear and subnuclear physics

 1. Běták, Emil:
  (Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných)
 2. Filip, Peter:
  (Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote)
 3. Gmuca, Štefan:
  (Štruktúra kompaktných hviezd)
 4. Šauša, Ondrej:
  (Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách)
 5. Šauša, Ondrej:
  (Mikroštruktúra a voľnoobjemové vlastnosti nových organických materiálov pripravených v podmienkach uväznenia v póroch nanometrových rozmerov skúmané pozitrónmi)
 6. Venhart, Martin:
  (Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu)
 7. Venhart, Martin:
  (Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti)

To top

Physical Engineering (5.2.48)

The topics for „Physical Engineering“ are devoted to 3 years long (4 years external) study, completed in the cooperation with FEI STU. That is why the themes are mostly identical to those for „Physics of Condensed Matter and Acoustics“ and „Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy“. We recommend viewing the topics above and also the following:

 1. Nádaždy, Vojtech:
  (Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku)
 2. Majková, Eva: Low-dimensional nanomaterials for applications in biomedicine
  (Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne)
 3. Majková, Eva: Low-dimensional nanomaterials for energy conversion and storage
  (Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie)
 4. Šiffalovič, Peter: Study of thin film growth by in-situ X-ray scattering
  (Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu)

To top

List of themes at Universities