menu

Témy dizertačných prác – ako začať?

Fyzikálny ústav každoročne ponúka niekoľko doktorandských pozícií v niekoľkých študijných programoch. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Ako prvý krok je najlepšie osloviť potenciálneho školiteľa, ktorý Vám poskytne najkvalifikovanejšie odpovede k téme, náplne činnosti a požiadavkám na pozíciu.

Teoretická fyzika a matematická fyzika (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Kvantové oscilácie v externých poliach
  (Quantum oscillations in external fields)
 2. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí
  (Quantum mechanics in the language of tensor networks)
 3. Kalinay, Pavol: Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch
  (Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems)
 4. Nagaj, Daniel: Kvantová hamiltonovská komplexnosť
  (Quantum Hamiltonian complexity)
 5. Nagaj, Daniel: Kvantová optimalizácia
  (Quantum optimization)
 6. Plesch, Martin: Termodynamika kvantových častíc
  (Thermodynamics of quantum particles)
 7. Plesch, Martin: Benchmarking kvantových počítačov
  (Benchmarking of quantum computers)
 8. Šamaj, Ladislav: Štatistická mechanika coulombovských systémov
  (Statistical mechanics of Coulomb systems)
 9. Ziman, Mário: Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase
  (Quantum information structures in space-time)
 10. Ziman, Mário: Operačná kvantová termodynamika
  (Operational quantum thermodynamics)
 11. Ziman, Mário: Kvantové verifikačné metódy
  (Quantum verification methods)

To top

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil: Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
  ()
 2. Boháč, Vlastimil: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
  ()
 3. Butvinová, Beata: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
  ()
 4. Gmucová, Katarína: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
  (Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface)
 5. Krajčí, Marián: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
  ()
 6. Krajčí, Marián: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
  ()
 7. Lányi, Štefan: Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni
  ()
 8. Mihalkovič, Marek: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  (Search for and optimization of novel low-temperature structures)
 9. Nádaždy, Vojtech: Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
  (Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics)
 10. Štich, Ivan: Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch a ich nábojóvá manipulácia
  (Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation)
 11. Štich, Ivan: Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami
  (Computational many-body study for electronic and photonic properties of 2D systems)
 12. Švec, Peter: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 13. Švec, Peter: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 14. Švec, Peter: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  (Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems)

To top

Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (4.1.4)

  To top

  Jadrová a subjadrová fyzika (4.1.5)

  1. Běták, Emil: Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných
   ()
  2. Filip, Peter: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
   ()
  3. Gmuca, Štefan: Štruktúra kompaktných hviezd
   ()
  4. Šauša, Ondrej: Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách
   ()
  5. Šauša, Ondrej: Tvorba pozitrónia a štúdium procesov sieťovania v nových organických materiáloch
   (Creation of positronium and study of crosslinking processes in new organic materials)
  6. Venhart, Martin: Štúdium jadrovej štruktúry pomocou zväzkov z tandemového urýchľovača
   (Studies of the nuclear structure using beam from the tandem accelerator)

  To top

  Fyzikálne inžinierstvo (5.2.48)

  Témy pre študijný program „Fyzikálne inžinierstvo“ sú určené pre 3-ročné (resp. 4-ročné externé) štúdium, ktoré sa absolvuje v spolupráci s FEI STU. Preto sa témy prelínajú aj s témami programov „Fyzika kondenzovaných látok a akustika“ a „Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia“. Odporúčame si prezrieť témy vyššie ako aj nasledujúce:

  1. Ivančo, Ján: Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemi-odporové senzory plynných biomarkerov chorôb
   (Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases)

  To top

  Zoznam tém na Univerzitách