menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba zástupcu ústavu v Sneme SAV na funkčné obdobie 2021/25

Zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci FÚ SAV. Oprávnení hlasovať sú členovia AO FÚ SAV vymedzení v § 6, ods. 3 zákona o SAV č. 133/2002 Z.z. v platnom znení.

Zhromaždenie sa uskutoční online na ZOOM.

Pozvánka