menu

PhD disertation themes – how to start?

Institute of Physics offers several PhD positions every year in a few doctoral degree programs. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Possible topics for Your study can be found below. As a first step, it is best to contact the potential supervisor who will provide you with the most qualified answers to the topic, tasks and position requirements.

Theoretical and mathematical physics (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Quantum oscillations in external fields
  (Kvantové oscilácie v externých poliach)
 2. Gendiar, Andrej: Quantum mechanics in the language of tensor networks
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí)
 3. Kalinay, Pavol: Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems
  (Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch)
 4. Nagaj, Daniel: Quantum Hamiltonian complexity
  (Kvantová hamiltonovská zložitosť)
 5. Nagaj, Daniel: Quantum optimization
  (Kvantová optimalizácia)
 6. Plesch, Martin: Thermodynamics of quantum particles
  (Termodynamika kvantových častíc)
 7. Plesch, Martin: Benchmarking of quantum computers
  (Benchmarking kvantových počítačov)
 8. Šamaj, Ladislav: Statistical mechanics of Coulomb systems
  (Štatistická mechanika coulombovských systémov)
 9. Ziman, Mário: Quantum network communication and security
  (Kvantové komunikačné siete a bezpečnosť)
 10. Ziman, Mário: Quantum verification methods
  (Kvantové verifikačné metódy)
 11. Ziman, Mário: Quantum information structures in space-time
  (Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase)
 12. Ziman, Mário: Optimalisation of higher-order quantum structures
  (Optimalizácia kvantových štruktúr vyššieho rádu)

To top

Physics of condensed matter and acoustics (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil:
  (Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov)
 2. Boháč, Vlastimil:
  (Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti)
 3. Butvinová, Beata:
  (Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti)
 4. Gmucová, Katarína: Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface
  (Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom)
 5. Krajčí, Marián:
  (Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov)
 6. Krajčí, Marián:
  (Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov)
 7. Mihalkovič, Marek: Search for and optimization of novel low-temperature structures
  (Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr)
 8. Štich, Ivan: Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation
  (Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch a ich nábojóvá manipulácia)
 9. Štich, Ivan: Computational many-body study for electronic and photonic properties of 2D systems
  (Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami)
 10. Švec, Peter: Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 11. Švec, Peter: Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 12. Švec, Peter: Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems
  (Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co)

To top

Quantum electronics, optics and optical spectroscopy (4.1.4)

 1. Jergel, Matej: Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  (Štúdium rastu atomárne tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu)
 2. Jergel, Matej: In-operando diagnostics of Li batteries using optical methods
  (In-operando diagnostika Li batérií pomocou optických metód)
 3. Majková, Eva: Advanced AFM and CLSM investigations for biomedical applications
  (Pokročilé AFM a CLSM metódy pre biomedické aplikácie)
 4. Šiffalovič, Peter: Bioconjugation study of emerging 2D photothermal nanomaterials
  (Biokonjugačné stratégie pre inovatívne 2D materiály vhodné pre fototermálnu terapiu)
 5. Mrkývková, Naďa: Correlation between direct and reciprocal space mapping of thin films for optoelectronics
  (Korelácia priamych a reciprokých metód mapovania tenkých vrstiev vhodných pre optoelektroniku)
 6. Mrkývková, Naďa: Novel flexible X-ray detector based on perovskite quantum dots
  (Nové ohybné RTG detektory na báze perovskitových kvantových bodov)

To top

Nuclear and subnuclear physics

 1. Bartoš, Erik: Behavior of fine-structure running constant in quantum electrodynamics in space-like and time-like region
  (Správanie bežiacej konštanty jemnej štruktúry v kvantovej elektrodynamike v priestorupodobnej a časupodobnej oblasti)
 2. Běták, Emil:
  (Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných)
 3. Filip, Peter:
  (Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote)
 4. Gmuca, Štefan:
  (Štruktúra kompaktných hviezd)
 5. Šauša, Ondrej: Positronium formation in cryoprotective mixtures suitable for deposition of living cells at low temperatures
  (Tvorba pozitrónia v kryoprotektívnych zmesiach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách)
 6. Šauša, Ondrej: Creation of positronium and study of crosslinking processes in new organic materials
  (Tvorba pozitrónia a štúdium procesov sieťovania v nových organických materiáloch)
 7. Venhart, Martin: Studies of the nuclear structure using beam from the tandem accelerator
  (Štúdium jadrovej štruktúry pomocou zväzkov z tandemového urýchľovača)

To top

Physical Engineering (5.2.48)

The topics for „Physical Engineering“ are devoted to 3 years long (4 years external) study, completed in the cooperation with FEI STU. That is why the themes are mostly identical to those for „Physics of Condensed Matter and Acoustics“ and „Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy“. We recommend viewing the topics above and also the following:

 1. Ivančo, Ján: Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases
  (Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemoodporové senzory plynných biomarkerov chorôb)
 2. Nádaždy, Vojtech: Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics
  (Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku)
 3. Nádaždy, Vojtech: Preparation and electrochemical investigation of electrodes for secondary electrochemical cells
  (Príprava a elektrochemické vyšetrovanie elektród sekundárnych elektrochemických článkov)
 4. Štich, Ivan: Modeling of structural and electronic properties of 2D van der Waals multilayers
  (Modelovanie štruktúrnych and elektrónových vlastností 2D van der Waalsových multivrstiev)
 5. Štich, Ivan: Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation
  (Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch ich nábojová manipulácia)

To top

Nuclear chemistry

 1. Šauša, Ondrej: Photopolymerization in dimethacrylates investigated by positron annihilation
  (Fotopolymerizácia v dimetakrylátoch skúmaná pozitrónovou anihiláciou)

To top

List of themes at Universities