menu

Témy dizertačných prác – ako začať?

Fyzikálny ústav každoročne ponúka niekoľko doktorandských pozícií v niekoľkých študijných programoch. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Ako prvý krok je najlepšie osloviť potenciálneho školiteľa, ktorý Vám poskytne najkvalifikovanejšie odpovede k téme, náplne činnosti a požiadavkám na pozíciu.

Teoretická fyzika a matematická fyzika (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Kvantové oscilácie v externých poliach
  (Quantum oscillations in external fields)
 2. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí
  (Quantum mechanics in the language of tensor networks)
 3. Kalinay, Pavol: Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch
  (Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems)
 4. Nagaj, Daniel: Kvantová hamiltonovská zložitosť
  (Quantum Hamiltonian complexity)
 5. Nagaj, Daniel: Kvantová optimalizácia
  (Quantum optimization)
 6. Plesch, Martin: Termodynamika kvantových častíc
  (Thermodynamics of quantum particles)
 7. Plesch, Martin: Benchmarking kvantových počítačov
  (Benchmarking of quantum computers)
 8. Šamaj, Ladislav: Štatistická mechanika coulombovských systémov
  (Statistical mechanics of Coulomb systems)
 9. Ziman, Mário: Kvantové komunikačné siete a bezpečnosť
  (Quantum network communication and security)
 10. Ziman, Mário: Kvantové verifikačné metódy
  (Quantum verification methods)
 11. Ziman, Mário: Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase
  (Quantum information structures in space-time)
 12. Ziman, Mário: Optimalizácia kvantových štruktúr vyššieho rádu
  (Optimalisation of higher-order quantum structures)

To top

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil: Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
  ()
 2. Boháč, Vlastimil: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
  ()
 3. Butvinová, Beata: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
  ()
 4. Gmucová, Katarína: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
  (Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface)
 5. Krajčí, Marián: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
  ()
 6. Krajčí, Marián: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
  ()
 7. Mihalkovič, Marek: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  (Search for and optimization of novel low-temperature structures)
 8. Štich, Ivan: Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch a ich nábojóvá manipulácia
  (Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation)
 9. Štich, Ivan: Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami
  (Computational many-body study for electronic and photonic properties of 2D systems)
 10. Švec, Peter: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 11. Švec, Peter: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 12. Švec, Peter: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  (Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems)

To top

Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (4.1.4)

 1. Jergel, Matej: Štúdium rastu atomárne tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu
  (Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering)
 2. Jergel, Matej: In-operando diagnostika Li batérií pomocou optických metód
  (In-operando diagnostics of Li batteries using optical methods)
 3. Majková, Eva: Pokročilé AFM a CLSM metódy pre biomedické aplikácie
  (Advanced AFM and CLSM investigations for biomedical applications)
 4. Šiffalovič, Peter: Biokonjugačné stratégie pre inovatívne 2D materiály vhodné pre fototermálnu terapiu
  (Bioconjugation study of emerging 2D photothermal nanomaterials)
 5. Mrkývková, Naďa: Korelácia priamych a reciprokých metód mapovania tenkých vrstiev vhodných pre optoelektroniku
  (Correlation between direct and reciprocal space mapping of thin films for optoelectronics)
 6. Mrkývková, Naďa: Nové ohybné RTG detektory na báze perovskitových kvantových bodov
  (Novel flexible X-ray detector based on perovskite quantum dots)

To top

Jadrová a subjadrová fyzika (4.1.5)

 1. Bartoš, Erik: Správanie bežiacej konštanty jemnej štruktúry v kvantovej elektrodynamike v priestorupodobnej a časupodobnej oblasti
  (Behavior of fine-structure running constant in quantum electrodynamics in space-like and time-like region)
 2. Běták, Emil: Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných
  ()
 3. Filip, Peter: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
  ()
 4. Gmuca, Štefan: Štruktúra kompaktných hviezd
  ()
 5. Šauša, Ondrej: Tvorba pozitrónia v kryoprotektívnych zmesiach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách
  (Positronium formation in cryoprotective mixtures suitable for deposition of living cells at low temperatures)
 6. Šauša, Ondrej: Tvorba pozitrónia a štúdium procesov sieťovania v nových organických materiáloch
  (Creation of positronium and study of crosslinking processes in new organic materials)
 7. Venhart, Martin: Štúdium jadrovej štruktúry pomocou zväzkov z tandemového urýchľovača
  (Studies of the nuclear structure using beam from the tandem accelerator)

To top

Fyzikálne inžinierstvo (5.2.48)

Témy pre študijný program „Fyzikálne inžinierstvo“ sú určené pre 3-ročné (resp. 4-ročné externé) štúdium, ktoré sa absolvuje v spolupráci s FEI STU. Preto sa témy prelínajú aj s témami programov „Fyzika kondenzovaných látok a akustika“ a „Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia“. Odporúčame si prezrieť témy vyššie ako aj nasledujúce:

 1. Ivančo, Ján: Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemoodporové senzory plynných biomarkerov chorôb
  (Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases)
 2. Nádaždy, Vojtech: Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
  (Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics)
 3. Nádaždy, Vojtech: Príprava a elektrochemické vyšetrovanie elektród sekundárnych elektrochemických článkov
  (Preparation and electrochemical investigation of electrodes for secondary electrochemical cells)
 4. Štich, Ivan: Modelovanie štruktúrnych and elektrónových vlastností 2D van der Waalsových multivrstiev
  (Modeling of structural and electronic properties of 2D van der Waals multilayers)
 5. Štich, Ivan: Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch ich nábojová manipulácia
  (Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation)

To top

Jadrová chémia

 1. Šauša, Ondrej: Fotopolymerizácia v dimetakrylátoch skúmaná pozitrónovou anihiláciou
  (Photopolymerization in dimethacrylates investigated by positron annihilation)

To top

Zoznam tém na Univerzitách